ชื่อ - นามสกุล :ส.ต.อ.ทองอินทร์ แมตเมือง
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน