ชื่อ - นามสกุล :นายสุธเนตร สุระผัด
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ