ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบัวผิน อนันต๊ะ
ตำแหน่ง :ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.จนท.พัฒนาชุมชน