ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอังคณา อุตรอินทร์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์และนโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054-591559
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน